Wednesday, October 28, 2009

С Днём рождения!
27 октября отметил свой День рожденения Александр US5RCW,
наш товарищ из Нежина.
Поздравляем!
Здоровья, успехов, мировых экспедиций!

Sunday, October 18, 2009

Обговорення Статуту ЧОВ ЛРУ.

В звязку з проведенням 14 листопада 2009 року чергової звітно - виборної конференції Чернигівського відділення ЛРУ, до уваги чернігівських радіаматорів Проект Статуту обласної організаціі.
Всі зміни та поправки прошу висилати на електронну адресу:
( Alex Svistelnik ) ur8rf(песик)yandex.ruЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Чернігівським обласним рішенням загальних зборів
Управлінням юстиції Чернігівського обласного
Свідоцтво № _______ відділення Ліги радіоаматорів
Від «____» _________ 200 __ р. України
Протокол № 1, від «____» _________ 200 __ р.
Голова обласної Ради ЧОВЛРУ
__________________ О.М. Литвиненко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради Ліги Радіоаматорів
України
Протокол № ___, від «____» _________ 200 __ р.
Президент ЛРУ
__________________ А.В. ЛякінСТАТУТ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ


Чернігів
2009 р.
РОЗДIЛ 1.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чернігівське обласне відділення Ліги Радіоматорів України (скорочено i надалi - ЧОВЛРУ) є добровiльною громадською органiзацiєю радiоаматорiв Чернігівської області, яка об'єднує за спiльними iнтересами аматорiв, зацiкавлених в галузi радiо. Дiяльнiсть ЧОВЛРУ поширюється на всю територiю Чернігівської області.
1.2. ЧОВЛРУ в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, чиним законодавством, Статутом ЛРУ та цим Статутом.
1.3. ЧОВЛРУ дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законностi та гласностi.
1.4. Юридична адреса ЧОВЛРУ: 14000 , м.Чернігів, вул. _________________?


РОЗДIЛ 2.
ЦIЛI, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI

2.1. Цiлями ЧОВЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостi своїх членiв в галузi радiо, сприяння розвитку наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.
2.2. ЧОВЛРУ ставить перед собою наступнi завдання:
- сприяння забезпеченню членiв ЧОВЛРУ радiоаматорською iнформацiєю, лiтературою, перiодичними виданнями;
- сприяння розширенню мiжнародних контактiв радiоаматорiв;
- сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радiозв'язку, цифрових та iнших видiв радiозв'язку, впровадженню нових видiв радiозв'язку;
- правова пiдтримка членiв ЧОВЛРУ як суб'єктiв Служби аматорського радiозв'язку України;
- сприяння оволодiнню комп'ютерною грамотою, розвитку швидкiсної телеграфiї та спортивного радiопеленгування, побудовi радiокерованих моделей, пiдтримка iнших видiв радiоаматорства у вiдповiдностi з чинним законодавством;
- сприяння державним органам України та iнших держав при стихiйних лихах, великих аварiях та iнших надзвичайних ситуацiях, в ходi лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварiйного радiозв'язку, в тому числi i з використанням радiоаматорських засобiв.
2.3. Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань ЧОВЛРУ у встановленому порядку:
- органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглi столи" та iншi заходи;
- проводить змагання з радiоаматорських видiв радiоспорту (короткохвильового,
ультракороткохвильового радiозв'язку, швидкiсної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистiв та спортивного радiоорiєнтування) в
маштабах області.
- сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських
радiотехнiчних засобiв;
- здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв;
- взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами,
профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими
органiзацiями;
- здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном;
- застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби iнформування, приймає участь в пiдготовцi та навчаннi своїх членiв, дбає про пiдготовку резерву;
- репрезентує iнтереси та захищає законнi права своїх членiв в державних, мiжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;
- може бути членом українських та мiжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цiлям дiяльностi ЧОВЛРУ.
РОЗДIЛ 3.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧОВЛРУ

3.1. ЧОВЛРУ є юридичною особою.
3.2. ЧОВЛРУ має право вiд свого iменi укладати договори, набувати немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в судах, адміністративних судах, господарчому та третейському судах.
3.3. ЧОВЛРУ має печатку, штампи, емблему, вимпели та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою ЧОВЛРУ. Символiка реєструється у встановленому чиним законодавством порядку.
РОЗДIЛ 4.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЧОВЛРУ

4.1. Членами ЧОВЛРУ можуть бути громадяни України незалежно вiд їх нацiональностi, партiйностi, вiросповiдання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут ЧОВЛРУ.
4.2. Приймання в члени ЧОВЛРУ проводиться Обласною Радою ЧОВЛРУ за особистою письмовою заявою.
4.3. Члени ЧОВЛРУ стоять на облiку та сплачують щорiчний членський внесок в ЛРУ.
Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої та другої груп та школярi вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.
4.4. Члени ЧОВЛРУ мають право:
- приймати участь в дiяльностi ЧОВЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;
- користуватись послугами ЧОВЛРУ;
- обирати та бути обраним до керiвних органiв ЧОВЛРУ;
- об'єднуватись в рамках ЧОВЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;
- вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi ЧОВЛРУ в цiлому i вимагати вiдповiдi по сутi поставлених питань;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЧОВЛРУ;
- вiльно виходити з ЧОВЛРУ за особистою письмовою заявою;
- використовувати символiку ЧОВЛРУ на своїх QSL-листiвках, апаратурi, предметах
приватної власностi.
4.5. Члени ЧОВЛРУ зобов'язанi:
- сприяти пiдтриманню авторитету ЧОВЛРУ, реалiзацiї завдань та цiлей ЧОВЛРУ;
- дотримуватись вимог Статуту ЧОВЛРУ;
- дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв'язку, та норм радiоаматорської етики;
- виконувати доручення керiвних органiв ЧОВЛРУ;
- своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок в ЛРУ.
4.6. Порушення вимог Статуту ЧОВЛРУ та iнших регламентуючих документiв ЧОВЛРУ тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена ЧОВЛРУ.
4.7. Рiшення про виключення з членiв ЧОВЛРУ приймаїться Радою ЧОВЛРУ та зат-
верджується загальними зборами (конференцією).
Член ЧОВЛРУ за несплату щорiчного членського внеску в ЛРУна протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням вiдповiдної Ради виключається з членiв ЧОВЛРУ.
Повторний вступ до ЧОВЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.

РОЗДIЛ 5.
СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ ЧОВЛРУ

5.1. ЧОВЛРУ дiє на демократичних засадах виборностi та колегiальностi її органiв, їх звiтностi перед членами ЧОВЛРУ, самостiйностi структурних одиниць, поєднання iнтересiв ЧОВЛРУ в цiлому та окремих її членiв, вiдкритої критики.
5.2. Вищим керiвним органом ЧОВЛРУ є загальнi збори (конференцiя) його членiв, якi проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
5.3. Дата і місце проведення конференції повідомляється на «обласному круглому столі» не пізніше, ніж за один місяць до її початку. Конференція вважається повноважною незалежно від кількості присутніх на ній членів ЧОВЛРУ. Рiшення конференції ЧОВЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв ЧОВЛРУ.
5.4. Загальнi збори (конференцiя) обирають Раду ЧОВЛРУ в складi: голова, заступник голови, скарбник, члени Ради, термiном на два роки.
5.5. Засiдання Ради ЧОВЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на 3 місяці. Засiдання Ради ЧОВЛРУ є правомочним, якщо в його роботi приймає участь бiльше половини членiв Ради. Рiшення Ради ЧОВЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв Ради.
5.6. Голова ЧОВЛРУ:
- представляє ЧОВЛРУ у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими,
мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;
- має право пiдпису зобов'язань, актiв, та iнших документiв ЧОВЛРУ як перша особа;
- органiзовує дiяльнiсть Ради ЧОВЛРУ;
- скликає засiдання Ради ЧОВЛРУ, головує на них;
- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту ЧОВЛРУ, гласнiсть в дiяльностi ЧОВЛРУ.
- готує та доповiдає загальним зборам (конференції) звiт про роботу Ради ЧОВЛРУ;
- виконує iншi функцiї та обов'язки, пов'язанi iз статусом голови ЧОВЛРУ.
5.7.Заступник голови ЧОВЛРУ:
- виконує обов'язки голови ЧОВЛРУ на час його вiдсутностi;
- має право пiдпису зобов'язань та iнших документiв ЧОВЛРУ як перша особа;
- виконує iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з головою ЧОВЛРУ.
5.8. В разi необхiдностi переобрання члена Ради ЧОВЛРУ або рiшення з цього приводу може прийняти Рада ЧОВЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Ради.
Термiн повноважень новообраного члена Ради - до наступних загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ.
5.9. Форма голосування визначається конференцією (Радою) в кожному конкретному випадку.
РОЗДIЛ 6.
МАЙНО ТА КОШТИ ЧОВЛРУ

6.1.ЧОВЛРУ не формує своїх власних грошових коштів і не має майна. Члени ЧОВЛРУ вносять щорiчній членський внесок в Виконком ЛРУ не пізніше 15 березня звітного року.
6.2. Розмiр щорiчного членського внеску, що поступає від членів ЧОВЛРУ в розпорядження Ради ЛРУ, встановлюється конференцiєю ЛРУ.
6.3 Приміщення та обладнання, які необхідні для діяльності ЧОВЛРУ надаються безкоштовно в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ. Витрати по діяльності ЧОВЛРУ бере на себе частково Виконкомом ЛРУ, а також приватні особи в формі безплатної допомоги.
РОЗДIЛ 7.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

7.1. Контроль за дiяльнiстю ЧОВЛРУ здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка обирається загальними
зборами (конференцією) ЧОВЛРУ термiном на два роки в складi не менше трьох членiв (голова, члени комiсiї), якi не входять до складу керiвних органiв ЧОВЛРУ.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi комiсiї.
7.2. Ревiзiйна комiсiя:
- контролює дотримання Радою та ЧОВЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту ЧОВЛРУ, рiшень загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ;
- щорiчно проводить перевiрки дiяльностi Ради ЧОВЛРУ та рiчну iнвентаризацiю обладання ЧОВЛРУ, які безкоштовно надані в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ;
- складає акти ревiзiй та перевiрок, якi розглядаються загальними зборами (конференцією) ЧОВЛРУ.
Один примiрник акту ревiзiї або перевiрки повинен бути поданий на iм'я голови Ради ЧОВЛРУ в мiсячний термiн.
Акти перевiрок виносяться на затвердження загальними зборами (конференції) ЧОВЛРУ.
7.3. Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь у роботi загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ з правом вирiшального голосу, а в засiданнях Ради ЧОВЛРУ - з правом дорадчого голосу.

РОЗДIЛ 8.
ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЧОВЛРУ
8.1. Припинення дiяльностi ЧОВЛРУ може бути здiйснено шляхом її реорганiзацiї або лiквiдацiї.
8.2. Реорганiзацiя ЧОВЛРУ здiйснюіться вiдповiдно до її Статуту.
8.3. Лiквiдацiя ЧОВЛРУ здiйснюіться за рiшенням загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ або за рiшенням суду.
8.4. В разi лiквiдацiї ЧОВЛРУ загальні збори (конференцiя) або орган, що прийняв рiшення про лiквiдацiю, створює лiквiдацiйну комiсiю, яка дiє згiдно чинного законодавства та цього Статуту.
8.5. Майно, що знаходиться в тимчасовому користуванні ЧОВЛРУ, в разi її лiквiдацiї повинно бути повернене власникам.

Friday, October 9, 2009

Поздравляем!
9 октября отмечает свой День рождения Сергей UZ3RR.
Поздравляем!
Здоровья, успехов, достижений!

Wednesday, October 7, 2009

Фото раритет.1987 год. г.Нежин. Конференция радиолюбителей.
Хотелось бы узнать имена, фамилии, позывные всех кто на снимке.
Жду информации.Спасибо.

Фото предоставлено из архива Владимира Гетты UT1RA ex. UR5RCN.

Monday, October 5, 2009

Остров Старуха DN-184.

Соответственно в сентябре желающих выехать на очередной остров всё меньше и меньше….

Уж и по ночам холодно, да и днем не жарко. Плюс ко всему осенние дела-заботы, выход их бархатного сезона. В общем на момент выезда набралось аж 4 человека UT5RB, UT0RW, UT7RW и UY2RA ( плюс UY2RY на растяжках),. Проблемы с аппаратурой и транспортом как начались за неделю, так и не кончились до самого конца. Вплоть до того, что в час выезда у заказанного автобуса сломался стартер и пришлось в темпе вальса искать транспорт для выдвижения на место. У четверых выезжающих аппаратуры как кот наплакал, так карты легли в этом году, в результате выехали с Лешиным UA1FA и Ic7000 Виталия UT7RW, GP на 40-10 метров и Inv V на 40 и 80. Два усилителя на Гу-шках взяли в надежде, что новый бензогенератор не подведет. Слава богу лодка, как и было оговорено, ждала на месте. (Правда в ней не оказалось бензина, полчаса высасывали то из моей, то из Лешиной машины.) С грехом пополам к 12 часам попали на место, т.е. на сам остров.


Пока разворачивали GP, Виталий UT7RW развернул свой новый, купленный специально для островов, царский шатер ярко померанчевого окраса, чем немало порадовал представителя пожежно-рятувальной службы Юру (UT0RW) – как никак корпоративный цвет. Он же, Юра, его и обновил: через пол-часа в антимоскитной сетке уже была дыра от сигареты.

Через час коммисар выезда UT5RB дал команду на установку и включение первого рабочего места, а сам с UT0RW продолжили развертывание - инвертора на 40-80 и палатки под второе рабочее место. Дальше всё пошло значительно лучше. Рабочее место Ic700+3 ГУ50+GP заработало с первого тычка и с мощностью в антенне порядка 250 ватт. На удивление быстро провели первые 100 связей. Через час заработало второе рабочее место , тоже с усилителем, и почти не мешаю нам. Темп вырос до 160 QSO в час. При развертывании мы разнесли палатки рабочих мест как только позволили грехи - удлинителей было только 3, причем по 25 метров. Итого расстояние между рабочими местами составило около 70 метров. Плюс метров по 10 на фидерах, итого антенны находились метрах в 90 одна от другой. На одном диапазоне, конечно, сразу "чуствовали" друг друга, но на разных вполне терпимо даже в одной моде. А с учетом того, что вкусы разделились, (Icom - CW, UA1FA - SSB) трудностей с "забитием" динамического диапазона не ощущали. Генератор исправно "тянул" оба комплекта, правда UA1FA "подквакивал" время от времени, но в общем Hitachi ведет себя достойно. Ночью, освещенные с его помощью палатки смотрелись как летательные аппараты пришельцев.

Время нахождения на острове без учета развертывания (часов) 36
Часы молчания (сон, обед, отдых генератора и т.д.) 0 cвязей 12
Было бы связей если бы всё время по среднему 2208
Было бы связей если бы всё время по максимуму 7360
Можно было набрать реально при какой-нибудь организации 4784
Набрали реально 2188


Как говорят меньше народа, больше кислорода.В нашем случае это оказалось справедливо по другому поводу. Обратили вниманире на то, что с организационными вопросами всё обстоит гораздо проще: если не сделаешь ты, больше некому. Поэтому при развертывании и стартовых работах почти не разговаривали, и разговется надумали только часам к 6 вечера. К этому времени наши желудки уже недовольно урчали, и на приготовление хоть каких нибудь харчей пришлось бросить сразу трех человек. К этому времени нервное напряжение ушло, а пришли комары. Местный вид отличается настойчивостью и размерами. Мы не раз помянули незлым тихим словом Виталия и его царский шатер с антимоскитными стенами. Сидишь себе внутри, ветерок продувает, а вокруг роятся на свету комары и поют русскую народную "видит око, да зуб неймет...". Правда к 11 вечера часам подобревший после ужина Юра (UT0RW) сжалился над ними и прожег вторую дырку, побольше. Стало грустнее. Только потом догадались что дырки можно было залатать обычной марлей.


Первую ночь кроме меня никто не пытался спать, я же добросовестно топтал спальник, но по всей округе (наверно и в Белоруссии тоже) свистела морзянка и Лешины с Юрой рулады типа Five nine good luck., поэтому сном это можно было назвать условно. Кто не догадался с трех раз - забыли наушники, поэтому пауз не было, то Юра кричит, то динамик.. Часов в пять утра на 20-ке пошла Южная Америка и я понял, что дальше валятся бесполезно. Первый же шаг за пределы палатки поверг меня в уныние - за десять шагов до ближайшего кустика брюки отяжелели от воды до колен. Резиновые сапоги приехали только через 5 часов с Ириной. Попытка заварить чайку тоже оказалась безуспешной: в нашей верной волшебной паяльной лампе "вывернулся" клапан насоса, а замены не предусмотрели. Итого назрела поездка за 35 километров в Славутич. Но не в 5 же утра. Опускаю описание ощущения мокрых ног при невысокой температуре: делать нечего, налегли на связи и стали дожидатся оказии на берег для поездки за ремкомплектом для паяльной лампы. Через пару часов взошло солнце, брюки высохли, душа развернулась для того, чтобы оценить то, зачем сюда приехали: невозможно забыть попискивание и потрескивание живого эфира в тумане и высокой траве острова под косыми лучами восходящего из Днепра солнца. Через пару часов из Славутича приехал ремкомплект для огня и группа поддержки Ира (UY2RY) и Наташа с бутербродами. Продолжение жизни оказалось возможным, особенно в резиновых сапогах по колено. Ирина взяла на себя SSB участок, пока мы налегли на завтрак. Дальше всё по плану, до обеда активная работа в эфире, собирание и сушка дров под кашу. К вечеру на материке показался Костя UX0RR, и когда его перевезли на остров, с ним приехал нормальный стол и еще один Icom7000. В SSB дела пошли веселее. Последующие дни и ночи мало чем отличались: быт устоялся, тропы между палатками и генератором протоптаны, логи толстеют. К стати о логах. Опыт показал, что все и очень быстро привыкают к N1MM, в результате на момент последнего "гашения" генератора, я уже посчитал количество связей и стран за эту экспедицию - 2188 QSO 65 стран.

http://ukrislandteam.narod.ru/main/comment2.html/

73! Егор UY2RA