Tuesday, December 8, 2009

Тарифи на почту.

7 грудня 2009 року набули чинності Зміни до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку

Національна комісія з питань регулювання зв’язку України повідомляє про набрання чинності рішення №1725 від 29.10.09 “Про затвердження Змін до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку”, яке було опубліковано 7 грудня 2009 року в бюлетені “Офіційний вісник України” № 92.
Необхідність внесення змін до існуючих Граничних тарифів обумовлена запровадженням нової послуги – пріоритетні поштові відправлення. При цьому, існуючі тарифи на пересилання поштових відправлень (непріоритетні) залишаються незмінними.
Зміни до Граничних тарифів погоджені Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Держкомпідприємництвом, Федерацією роботодавців України, Всеукраїнською асоціацією роботодавців України, Спілкою підприємств малих, середніх і приватизованих підприємств України.

Додаткова інформація
Відповідно Змін до Граничних тарифів вартість пересилання пріоритетних поштових відправлень у межах України становитиме:
- простого листа масою до 20 грамів – 4,30 грн.;
- простої бандеролі масою до 100 грамів – 6,20 грн.;
- рекомендованого відправлення масою до 20 грамів – від 7,30 грн.;
- посилки (масою 1 кг) у межах області –12,90 грн.;
- посилки (масою 1 кг) у межах України – 21,80 грн.
Впровадження пріоритетних поштових відправлень у межах України дасть можливість споживачам вільно обирати послуги залежно від якості і рівня оплати, а також покращить якість пересилання поштових відправлень за умов збереження доступності послуг для споживачів.

Friday, November 13, 2009

Конференція

14 листопада 2009 року о 10 годині ранку почне роботу чергова звітно - виборна конференція Чернігівського відділення ЛРУ.
Місце проведення: місто Чернігів, вул. Комсомольська 49, будівля ТСОУ , 3 поверх( актовий зал)

На конференції буде затверджено статут ЧОВЛРУ, заслухано звіт голови та фінансовий звіт, буде вибрано новий склад ради відділення, новий склад КТК та Голову чернігівського відділення.
Також будуть розглянуті питання перспектив розвитку відділення та затверджено план заходів на 2010 рік.
Прошу всіх радіомататорів Чернігівської обстасті прийняти участь в роботі чергової конференціх ЧОВЛРУ.

UR5RPКарта Чернигова, бизнес-каталог Чернигова

Wednesday, October 28, 2009

С Днём рождения!
27 октября отметил свой День рожденения Александр US5RCW,
наш товарищ из Нежина.
Поздравляем!
Здоровья, успехов, мировых экспедиций!

Sunday, October 18, 2009

Обговорення Статуту ЧОВ ЛРУ.

В звязку з проведенням 14 листопада 2009 року чергової звітно - виборної конференції Чернигівського відділення ЛРУ, до уваги чернігівських радіаматорів Проект Статуту обласної організаціі.
Всі зміни та поправки прошу висилати на електронну адресу:
( Alex Svistelnik ) ur8rf(песик)yandex.ruЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Чернігівським обласним рішенням загальних зборів
Управлінням юстиції Чернігівського обласного
Свідоцтво № _______ відділення Ліги радіоаматорів
Від «____» _________ 200 __ р. України
Протокол № 1, від «____» _________ 200 __ р.
Голова обласної Ради ЧОВЛРУ
__________________ О.М. Литвиненко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради Ліги Радіоаматорів
України
Протокол № ___, від «____» _________ 200 __ р.
Президент ЛРУ
__________________ А.В. ЛякінСТАТУТ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ
ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ


Чернігів
2009 р.
РОЗДIЛ 1.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чернігівське обласне відділення Ліги Радіоматорів України (скорочено i надалi - ЧОВЛРУ) є добровiльною громадською органiзацiєю радiоаматорiв Чернігівської області, яка об'єднує за спiльними iнтересами аматорiв, зацiкавлених в галузi радiо. Дiяльнiсть ЧОВЛРУ поширюється на всю територiю Чернігівської області.
1.2. ЧОВЛРУ в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, чиним законодавством, Статутом ЛРУ та цим Статутом.
1.3. ЧОВЛРУ дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законностi та гласностi.
1.4. Юридична адреса ЧОВЛРУ: 14000 , м.Чернігів, вул. _________________?


РОЗДIЛ 2.
ЦIЛI, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI

2.1. Цiлями ЧОВЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостi своїх членiв в галузi радiо, сприяння розвитку наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.
2.2. ЧОВЛРУ ставить перед собою наступнi завдання:
- сприяння забезпеченню членiв ЧОВЛРУ радiоаматорською iнформацiєю, лiтературою, перiодичними виданнями;
- сприяння розширенню мiжнародних контактiв радiоаматорiв;
- сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радiозв'язку, цифрових та iнших видiв радiозв'язку, впровадженню нових видiв радiозв'язку;
- правова пiдтримка членiв ЧОВЛРУ як суб'єктiв Служби аматорського радiозв'язку України;
- сприяння оволодiнню комп'ютерною грамотою, розвитку швидкiсної телеграфiї та спортивного радiопеленгування, побудовi радiокерованих моделей, пiдтримка iнших видiв радiоаматорства у вiдповiдностi з чинним законодавством;
- сприяння державним органам України та iнших держав при стихiйних лихах, великих аварiях та iнших надзвичайних ситуацiях, в ходi лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварiйного радiозв'язку, в тому числi i з використанням радiоаматорських засобiв.
2.3. Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань ЧОВЛРУ у встановленому порядку:
- органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглi столи" та iншi заходи;
- проводить змагання з радiоаматорських видiв радiоспорту (короткохвильового,
ультракороткохвильового радiозв'язку, швидкiсної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистiв та спортивного радiоорiєнтування) в
маштабах області.
- сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських
радiотехнiчних засобiв;
- здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв;
- взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами,
профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими
органiзацiями;
- здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном;
- застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби iнформування, приймає участь в пiдготовцi та навчаннi своїх членiв, дбає про пiдготовку резерву;
- репрезентує iнтереси та захищає законнi права своїх членiв в державних, мiжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;
- може бути членом українських та мiжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цiлям дiяльностi ЧОВЛРУ.
РОЗДIЛ 3.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧОВЛРУ

3.1. ЧОВЛРУ є юридичною особою.
3.2. ЧОВЛРУ має право вiд свого iменi укладати договори, набувати немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в судах, адміністративних судах, господарчому та третейському судах.
3.3. ЧОВЛРУ має печатку, штампи, емблему, вимпели та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою ЧОВЛРУ. Символiка реєструється у встановленому чиним законодавством порядку.
РОЗДIЛ 4.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЧОВЛРУ

4.1. Членами ЧОВЛРУ можуть бути громадяни України незалежно вiд їх нацiональностi, партiйностi, вiросповiдання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут ЧОВЛРУ.
4.2. Приймання в члени ЧОВЛРУ проводиться Обласною Радою ЧОВЛРУ за особистою письмовою заявою.
4.3. Члени ЧОВЛРУ стоять на облiку та сплачують щорiчний членський внесок в ЛРУ.
Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої та другої груп та школярi вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.
4.4. Члени ЧОВЛРУ мають право:
- приймати участь в дiяльностi ЧОВЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;
- користуватись послугами ЧОВЛРУ;
- обирати та бути обраним до керiвних органiв ЧОВЛРУ;
- об'єднуватись в рамках ЧОВЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;
- вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi ЧОВЛРУ в цiлому i вимагати вiдповiдi по сутi поставлених питань;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЧОВЛРУ;
- вiльно виходити з ЧОВЛРУ за особистою письмовою заявою;
- використовувати символiку ЧОВЛРУ на своїх QSL-листiвках, апаратурi, предметах
приватної власностi.
4.5. Члени ЧОВЛРУ зобов'язанi:
- сприяти пiдтриманню авторитету ЧОВЛРУ, реалiзацiї завдань та цiлей ЧОВЛРУ;
- дотримуватись вимог Статуту ЧОВЛРУ;
- дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв'язку, та норм радiоаматорської етики;
- виконувати доручення керiвних органiв ЧОВЛРУ;
- своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок в ЛРУ.
4.6. Порушення вимог Статуту ЧОВЛРУ та iнших регламентуючих документiв ЧОВЛРУ тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена ЧОВЛРУ.
4.7. Рiшення про виключення з членiв ЧОВЛРУ приймаїться Радою ЧОВЛРУ та зат-
верджується загальними зборами (конференцією).
Член ЧОВЛРУ за несплату щорiчного членського внеску в ЛРУна протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням вiдповiдної Ради виключається з членiв ЧОВЛРУ.
Повторний вступ до ЧОВЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.

РОЗДIЛ 5.
СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ ЧОВЛРУ

5.1. ЧОВЛРУ дiє на демократичних засадах виборностi та колегiальностi її органiв, їх звiтностi перед членами ЧОВЛРУ, самостiйностi структурних одиниць, поєднання iнтересiв ЧОВЛРУ в цiлому та окремих її членiв, вiдкритої критики.
5.2. Вищим керiвним органом ЧОВЛРУ є загальнi збори (конференцiя) його членiв, якi проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
5.3. Дата і місце проведення конференції повідомляється на «обласному круглому столі» не пізніше, ніж за один місяць до її початку. Конференція вважається повноважною незалежно від кількості присутніх на ній членів ЧОВЛРУ. Рiшення конференції ЧОВЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв ЧОВЛРУ.
5.4. Загальнi збори (конференцiя) обирають Раду ЧОВЛРУ в складi: голова, заступник голови, скарбник, члени Ради, термiном на два роки.
5.5. Засiдання Ради ЧОВЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на 3 місяці. Засiдання Ради ЧОВЛРУ є правомочним, якщо в його роботi приймає участь бiльше половини членiв Ради. Рiшення Ради ЧОВЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв Ради.
5.6. Голова ЧОВЛРУ:
- представляє ЧОВЛРУ у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими,
мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;
- має право пiдпису зобов'язань, актiв, та iнших документiв ЧОВЛРУ як перша особа;
- органiзовує дiяльнiсть Ради ЧОВЛРУ;
- скликає засiдання Ради ЧОВЛРУ, головує на них;
- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту ЧОВЛРУ, гласнiсть в дiяльностi ЧОВЛРУ.
- готує та доповiдає загальним зборам (конференції) звiт про роботу Ради ЧОВЛРУ;
- виконує iншi функцiї та обов'язки, пов'язанi iз статусом голови ЧОВЛРУ.
5.7.Заступник голови ЧОВЛРУ:
- виконує обов'язки голови ЧОВЛРУ на час його вiдсутностi;
- має право пiдпису зобов'язань та iнших документiв ЧОВЛРУ як перша особа;
- виконує iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з головою ЧОВЛРУ.
5.8. В разi необхiдностi переобрання члена Ради ЧОВЛРУ або рiшення з цього приводу може прийняти Рада ЧОВЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Ради.
Термiн повноважень новообраного члена Ради - до наступних загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ.
5.9. Форма голосування визначається конференцією (Радою) в кожному конкретному випадку.
РОЗДIЛ 6.
МАЙНО ТА КОШТИ ЧОВЛРУ

6.1.ЧОВЛРУ не формує своїх власних грошових коштів і не має майна. Члени ЧОВЛРУ вносять щорiчній членський внесок в Виконком ЛРУ не пізніше 15 березня звітного року.
6.2. Розмiр щорiчного членського внеску, що поступає від членів ЧОВЛРУ в розпорядження Ради ЛРУ, встановлюється конференцiєю ЛРУ.
6.3 Приміщення та обладнання, які необхідні для діяльності ЧОВЛРУ надаються безкоштовно в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ. Витрати по діяльності ЧОВЛРУ бере на себе частково Виконкомом ЛРУ, а також приватні особи в формі безплатної допомоги.
РОЗДIЛ 7.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

7.1. Контроль за дiяльнiстю ЧОВЛРУ здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка обирається загальними
зборами (конференцією) ЧОВЛРУ термiном на два роки в складi не менше трьох членiв (голова, члени комiсiї), якi не входять до складу керiвних органiв ЧОВЛРУ.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi комiсiї.
7.2. Ревiзiйна комiсiя:
- контролює дотримання Радою та ЧОВЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту ЧОВЛРУ, рiшень загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ;
- щорiчно проводить перевiрки дiяльностi Ради ЧОВЛРУ та рiчну iнвентаризацiю обладання ЧОВЛРУ, які безкоштовно надані в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ;
- складає акти ревiзiй та перевiрок, якi розглядаються загальними зборами (конференцією) ЧОВЛРУ.
Один примiрник акту ревiзiї або перевiрки повинен бути поданий на iм'я голови Ради ЧОВЛРУ в мiсячний термiн.
Акти перевiрок виносяться на затвердження загальними зборами (конференції) ЧОВЛРУ.
7.3. Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь у роботi загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ з правом вирiшального голосу, а в засiданнях Ради ЧОВЛРУ - з правом дорадчого голосу.

РОЗДIЛ 8.
ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЧОВЛРУ
8.1. Припинення дiяльностi ЧОВЛРУ може бути здiйснено шляхом її реорганiзацiї або лiквiдацiї.
8.2. Реорганiзацiя ЧОВЛРУ здiйснюіться вiдповiдно до її Статуту.
8.3. Лiквiдацiя ЧОВЛРУ здiйснюіться за рiшенням загальних зборів (конференції) ЧОВЛРУ або за рiшенням суду.
8.4. В разi лiквiдацiї ЧОВЛРУ загальні збори (конференцiя) або орган, що прийняв рiшення про лiквiдацiю, створює лiквiдацiйну комiсiю, яка дiє згiдно чинного законодавства та цього Статуту.
8.5. Майно, що знаходиться в тимчасовому користуванні ЧОВЛРУ, в разi її лiквiдацiї повинно бути повернене власникам.

Friday, October 9, 2009

Поздравляем!
9 октября отмечает свой День рождения Сергей UZ3RR.
Поздравляем!
Здоровья, успехов, достижений!

Wednesday, October 7, 2009

Фото раритет.1987 год. г.Нежин. Конференция радиолюбителей.
Хотелось бы узнать имена, фамилии, позывные всех кто на снимке.
Жду информации.Спасибо.

Фото предоставлено из архива Владимира Гетты UT1RA ex. UR5RCN.

Monday, October 5, 2009

Остров Старуха DN-184.

Соответственно в сентябре желающих выехать на очередной остров всё меньше и меньше….

Уж и по ночам холодно, да и днем не жарко. Плюс ко всему осенние дела-заботы, выход их бархатного сезона. В общем на момент выезда набралось аж 4 человека UT5RB, UT0RW, UT7RW и UY2RA ( плюс UY2RY на растяжках),. Проблемы с аппаратурой и транспортом как начались за неделю, так и не кончились до самого конца. Вплоть до того, что в час выезда у заказанного автобуса сломался стартер и пришлось в темпе вальса искать транспорт для выдвижения на место. У четверых выезжающих аппаратуры как кот наплакал, так карты легли в этом году, в результате выехали с Лешиным UA1FA и Ic7000 Виталия UT7RW, GP на 40-10 метров и Inv V на 40 и 80. Два усилителя на Гу-шках взяли в надежде, что новый бензогенератор не подведет. Слава богу лодка, как и было оговорено, ждала на месте. (Правда в ней не оказалось бензина, полчаса высасывали то из моей, то из Лешиной машины.) С грехом пополам к 12 часам попали на место, т.е. на сам остров.


Пока разворачивали GP, Виталий UT7RW развернул свой новый, купленный специально для островов, царский шатер ярко померанчевого окраса, чем немало порадовал представителя пожежно-рятувальной службы Юру (UT0RW) – как никак корпоративный цвет. Он же, Юра, его и обновил: через пол-часа в антимоскитной сетке уже была дыра от сигареты.

Через час коммисар выезда UT5RB дал команду на установку и включение первого рабочего места, а сам с UT0RW продолжили развертывание - инвертора на 40-80 и палатки под второе рабочее место. Дальше всё пошло значительно лучше. Рабочее место Ic700+3 ГУ50+GP заработало с первого тычка и с мощностью в антенне порядка 250 ватт. На удивление быстро провели первые 100 связей. Через час заработало второе рабочее место , тоже с усилителем, и почти не мешаю нам. Темп вырос до 160 QSO в час. При развертывании мы разнесли палатки рабочих мест как только позволили грехи - удлинителей было только 3, причем по 25 метров. Итого расстояние между рабочими местами составило около 70 метров. Плюс метров по 10 на фидерах, итого антенны находились метрах в 90 одна от другой. На одном диапазоне, конечно, сразу "чуствовали" друг друга, но на разных вполне терпимо даже в одной моде. А с учетом того, что вкусы разделились, (Icom - CW, UA1FA - SSB) трудностей с "забитием" динамического диапазона не ощущали. Генератор исправно "тянул" оба комплекта, правда UA1FA "подквакивал" время от времени, но в общем Hitachi ведет себя достойно. Ночью, освещенные с его помощью палатки смотрелись как летательные аппараты пришельцев.

Время нахождения на острове без учета развертывания (часов) 36
Часы молчания (сон, обед, отдых генератора и т.д.) 0 cвязей 12
Было бы связей если бы всё время по среднему 2208
Было бы связей если бы всё время по максимуму 7360
Можно было набрать реально при какой-нибудь организации 4784
Набрали реально 2188


Как говорят меньше народа, больше кислорода.В нашем случае это оказалось справедливо по другому поводу. Обратили вниманире на то, что с организационными вопросами всё обстоит гораздо проще: если не сделаешь ты, больше некому. Поэтому при развертывании и стартовых работах почти не разговаривали, и разговется надумали только часам к 6 вечера. К этому времени наши желудки уже недовольно урчали, и на приготовление хоть каких нибудь харчей пришлось бросить сразу трех человек. К этому времени нервное напряжение ушло, а пришли комары. Местный вид отличается настойчивостью и размерами. Мы не раз помянули незлым тихим словом Виталия и его царский шатер с антимоскитными стенами. Сидишь себе внутри, ветерок продувает, а вокруг роятся на свету комары и поют русскую народную "видит око, да зуб неймет...". Правда к 11 вечера часам подобревший после ужина Юра (UT0RW) сжалился над ними и прожег вторую дырку, побольше. Стало грустнее. Только потом догадались что дырки можно было залатать обычной марлей.


Первую ночь кроме меня никто не пытался спать, я же добросовестно топтал спальник, но по всей округе (наверно и в Белоруссии тоже) свистела морзянка и Лешины с Юрой рулады типа Five nine good luck., поэтому сном это можно было назвать условно. Кто не догадался с трех раз - забыли наушники, поэтому пауз не было, то Юра кричит, то динамик.. Часов в пять утра на 20-ке пошла Южная Америка и я понял, что дальше валятся бесполезно. Первый же шаг за пределы палатки поверг меня в уныние - за десять шагов до ближайшего кустика брюки отяжелели от воды до колен. Резиновые сапоги приехали только через 5 часов с Ириной. Попытка заварить чайку тоже оказалась безуспешной: в нашей верной волшебной паяльной лампе "вывернулся" клапан насоса, а замены не предусмотрели. Итого назрела поездка за 35 километров в Славутич. Но не в 5 же утра. Опускаю описание ощущения мокрых ног при невысокой температуре: делать нечего, налегли на связи и стали дожидатся оказии на берег для поездки за ремкомплектом для паяльной лампы. Через пару часов взошло солнце, брюки высохли, душа развернулась для того, чтобы оценить то, зачем сюда приехали: невозможно забыть попискивание и потрескивание живого эфира в тумане и высокой траве острова под косыми лучами восходящего из Днепра солнца. Через пару часов из Славутича приехал ремкомплект для огня и группа поддержки Ира (UY2RY) и Наташа с бутербродами. Продолжение жизни оказалось возможным, особенно в резиновых сапогах по колено. Ирина взяла на себя SSB участок, пока мы налегли на завтрак. Дальше всё по плану, до обеда активная работа в эфире, собирание и сушка дров под кашу. К вечеру на материке показался Костя UX0RR, и когда его перевезли на остров, с ним приехал нормальный стол и еще один Icom7000. В SSB дела пошли веселее. Последующие дни и ночи мало чем отличались: быт устоялся, тропы между палатками и генератором протоптаны, логи толстеют. К стати о логах. Опыт показал, что все и очень быстро привыкают к N1MM, в результате на момент последнего "гашения" генератора, я уже посчитал количество связей и стран за эту экспедицию - 2188 QSO 65 стран.

http://ukrislandteam.narod.ru/main/comment2.html/

73! Егор UY2RA

Tuesday, September 29, 2009

Нулик замість вісімки. Змінюється порядок набору міжміських, міжнародних і мобільних номерів

З 14 жовтня вісімка, необхідна для вихід на міжміський зв’язок, буде замінена на нуль. Тобто для виходу на міжміську телефонну мережу, а також на мережу оператора мобільного зв'язку необхідно буде замість префікса "8-0" набрати префікс "0", а для виходу на міжнародну телефонну мережу – замість префікса "8-10" префікс "0-0". Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації зв'язку (Держзв'язку).

Тобто код Житомира буде не 0412, як зараз, а просто 412 без нуля, а для Києва – 0-гудок – 44 – номер телефону (замість 8-044-номер). Також вводиться код для Київської області – „45”.

При цьому для абонентів фіксованих телефонних мереж ВАТ "Укртелеком" (тобто для стаціонарних телефонів) підтримка старих форматів кодів буде припинена вже 15 жовтня 2009 року. А старі і нові коди діятимуть лише один день – 15 жовтня. Після цього при наборі номера через "8" спрацьовуватиме автовідповідач, який поінформує абонента про зміну правил набору. Такий термін переходу, за даними Держзв'язку, зумовлений наявністю на мережах фіксованого зв'язку компанії значної частки аналогових АТС.

Зовсім інша ситуація в операторів мобільного зв’язку. Як пояснили газеті „20хвилин” в прес-службі „Київстару”, для абонентів цієї мережі можливість набирати номери двома способами – старим і новим, буде підтримуватися щонайменше упродовж місяця з моменту переходу. Надалі працюватиме автовідповідач, який інформуватиме абонентів про новий порядок набору.
Скоріш за все, за такою схемою працюватимуть й всі інші оператори.


Довідка
- Як правильно потрібно буде набирати номери?
Так, для міжміських телефонних розмов необхідно: набрати "0", дочекатися безперервного сигналу, потім код потрібного міста (без першої цифри "0" в існуючому коді), далі без інтервалу – номер телефону абонента.
Для дзвінків на мобільні номери необхідно: набрати "0", дочекатися безперервного сигналу, потім – код мережі оператора мобільного зв'язку (без першої цифри "0" в існуючому коді) і номер телефону абонента, що викликається.
Для внутрішньообласних телефонних розмов необхідно: набрати "0", дочекатися безперервного сигналу, подальший набір номера (окрім абонентів Київської області) залишається без змін. Для Київської області вводиться новий власний код "45" замість "044".
Для здійснення міжнародного дзвінка слід набрати "0", дочекатися безперервного сигналу, потім знову "0", далі без інтервалу – код країни, код міста і номер телефону абонента.
-Історія
Дані зміни – це другий етап переходу на нову систему телефонної нумерації. Перший етап було здійснено з 3 по 18 лютого 2009 року. Тоді було змінено скорочені номери екстрених, замовних і довідково-інформаційних служб.
Номери екстреного виклику змінено шляхом додавання "1" на початку номера: пожежна служба сьогодні викликається за номером 101, міліція – 102, швидка допомога – 103, аварійна служба газу – 104.
За даними Держзв'язку, перехід на нову систему телефонної нумерації в Україні зумовлений необхідністю узгодження її з європейськими стандартами, оскільки Україна входить до переліку країн, що мають нестандартну систему нумерації.
План переходу на перспективну систему нумерації телефонної мережі загального користування України планується поетапно реалізувати впродовж чотирьох років – до 2012 року.

Monday, September 28, 2009

Солнце штурмует 24-й цикл с третьей попыткиТри дня назад, 20 сентября, на Солнце неожиданно появились признаки роста активности - поток рентгеновского излучения Солнца, измеряемый спутниками GOES, едва ли не впервые за несколько месяцев превратился из прямой линии, равноценной состоянию "клинической смерти", в живую пульсирующую кривую. За прошедшие три дня эти биения "солнечного пульса" не угасли, а, напротив, непрерывно увеличивают свою амплитуду. На фоне этих отдельных всплесков уверенно прослеживается общая восходящая линия рентгеновского тренда. Все это позволяет заключить, что Солнце двинулось в очередной, третий в этом году, штурм в попытке выйти на восходящую ветвь нового 24-го солнечного цикла.

Две предыдущих попытки этого года прервать нынешний затянувшийся и во многом рекордный минимум закончились неудачей.

Первые робкие признаки начала нового цикла появились на Солнце еще в конце марта этого года. Тогда в северном полушарии сформировались сразу две активные области, характеристики которых позволили отождествить их с так называемым северным поясом активности Солнца. Новые области даже произвели одну вспыщку (хотя и весьма необычную), но на большее их не хватило. Уже ко второй половине апреля магнитные поля северного полушария полностью разрушились, и наша звезда вновь погрузилась в привычное для нее состояние солнечной зимы.

Наступивший перерыв, впрочем продлился недолго. Уже со второй недели мая Солнце двинулось в новый, на этот раз гораздо более затяжной, штурм и достигло на этом пути значительных побед. Новые мощные области северного пояса активности, появившиеся на восточном лимбе Солнца, привели к значительному росту рентгеновского и радиоизлучения Солнца. 27 мая в дополнение к северному поясу активности на Солнце появился симметричный южный пояс. Тем самым было полностью завершено формирование глобальной магнитной структуры нового солнечного цикла. В начале июня был обновлен (и пока так и не побит) рекорд этого года по числу Вольфа - ключевого показателя солнечной активности, основанного на ежедневном подсчете количества пятен. 14 июня были зарегистрированы одни из самых крупных в этом году солнечных протуберанцев. И, наконец, 5 июля на Солнце произошла пока самая мощная в этом году вспышка класса C2.7 - единственное событие 2009 года, достигшее уровня "C" по рентгеновской шкале GOES.

Закончился этот всплеск активности резко и неожиданно. Словно истощив за два месяца все свои силы, Солнце всего за несколько дней "провалилось" в один из самых глубоких минимумов в 160-летней истории непрерывных наблюдений. С 11 июля по 1 сентября жители Земли "любовались" почти идеально симметричной "пустой" звездой, на которой за 49 дней не произошло ни одной вспышки, не появилось ни одной активной области и не было сформировано ни одного пятна. Этот провал активности стал пятым по продолжительности за 160 лет. При этом прервавшая этот период область с номером 1025 просуществовала на диске всего 2 дня, не произведя ни одной вспышки. Во время этого провала было установлено и еще одно анти-достижение: по суммарному числу дней без пятен нынешний солнечный цикл стал рекордным за всю историю наблюдений.

И вот похоже, что сейчас на наших глазах Солнце начинает третью попытку оторваться от ставшего уже заколдованным дна 23-го солнечного цикла. При этом, если во время первой попытки роста активности на Солнце доминировал северный активный пояс, а во время второй - южный (в частности, именно в нем произошла самая мощная вспышка этого года), то на этот раз, будто разочаровавшись в возможностях каждого пояса по отдельности, Солнце двинулось на штурм силами сразу двух полушарий. После двухмесячного перерыва активные области одновременно появились как на юге Солнца (сформировавшаяся здесь область получила в каталоге NOAA номер 1026), так и на севере (область 1027). Такая согласованная активность в областях, разделенных друг от друга на расстояние более миллиона километров, не может не поразить воображение. Она как мало что демонстрирует глобальный характер солнечной активности, показывая, что даже такие гигантские астрономические образования как звезды могут вести себя как цельные единые объекты, управляемые коллективными процессами, масштабы которых превосходят все, с чем мы сталкиваемся на Земле. Возможность исследования глобального поведения Солнца как звезды является одной из наиболее впечатляющих возможностей, которые предоставляет сложившаяся сейчас на Солнце магнитная конфигурация.

Как будут дальше развиваться события на Солнце покажут наблюдения ближайших дней. Следить за формирующимися на Солнце группами пятен все это время можно будет и с Земли в любительские оптические инструменты, защищенные солнечными фильтрами.

Обсерватория ТЕСИС (ФИАН))
© ТЕСИС: www.tesis.lebedev.ru

Tuesday, September 22, 2009

Нашего полку прибыло!

По давней просьбе U5RN и большой поддержке UX1RX в Черниговской области появился новый позывной, новый радиолюбитель.
И не просто, а YL!
Прошу любить и жаловать - UR5RQX - Савченко Валентина Анатольевна!
Разрешения получено, эфир осваивается, ждите на дипазонах!
Валентина уже опытный наблюдатель, освоила цифровые виды связи, ждём на диапазонах!
Удачи, 73 и 88!

EN5R, позиция CW (Op.UT0RW & UX1RX)

По результатам летних экспедиций.ДЕ - 005.остов Прорезной.

Материалы по итогам экспедиций EN5R не опубубликованные ранее на сайте.
Загрузка имущества экспедиции. База EN5R -QTH UX0RR
Выгрузка.Место переправы около села Брусилов (CR-25)


Выгрузили больше, чем грузили )
Опасная, но быстрая переправа

Первым делом - Флаг!

Первый ужин на острове.

Костя (UX0RR) доводит вертикал , скоро зазвучит EN5R

Есть время работе, есть время отдыху!


"Интернациональный" экипаж)

Иногда напряжения pile-up-а приходилось снимать юмором.
1+1 за работой.

Показываем QSL, вводим в курс дела, готовим обед.

Никто не остался без внимания телевидения.
В эфире 1+1 EN5R!

Photo EN5R

Monday, August 17, 2009

EN5R.Остров Прорезной DE-005.
Состоялась очередная экспедиция команды украинских островов EN5R.
На этот раз был активирован new one остров Прорезной DE 005.
Работа проходила с 14 по 16 августа.
В 15 .00 (пятница 14 августа), строго по плану, началась загрузка оборудования с точки старта (QTH -UX0RR). Транспортная поддержка микроавтобусом - Дунай Володя (UW8RR), доставка экспедиционеров - Ананьев Владимир Михайлович (UW7RV).
Переправа на остров Прорезной представляла собой довольно трудную задачу - место высадки метром за 400-500 по диагонали Десны, груза около тонны, грузоподъёмность лодки килограмм 150 не более, но опять же выручила активная позиция членов клуба и хорошая подготовка!
UW7RV предоставил отличный лодочный моторчик японского производства и так же отлично поработал дедом Мазаем переправив за 2 часа тонну груза и 7 человек на остров.
С огромным энтузиазмом начали устанавливать 3 мачты , 2 рабочих места, 5 палаток.
Через некоторое время к нам присоеденился Савченко Анатолий UX1RX, специально проехавший для этого почти 200 км.
Для уменьшения взаимного влияния разнести антенны и рабочие места максимально далеко, в центре находилось сердце электроснабжения, генератор HitachE24, он отработал без малейших замечаний и сьел за за двое суток почти непрерывной работы около 20 литров.
Начали работу уже почти затемно, одновременно запустили 40 и 80 метров на разных рабочих местах.
Первая авария 80 метров (INV V) нет реального КСВ!Быстро опустили антенну - обрыв центральной жилы кабеля, также быстро устранили и продолжили работу.
Чуть ближе к ночи опробовали 160 метров - теперь есть отдельная мачта, антенна и кабель на этот бенд, отвечали хорошо, но недолго.
Работа велась всю ночь безперерывно, до самого круглого стола.
Хочется поблагодарить всех радиолюбителей, тех кто подходил к нам за это время, а особенно черниговских, ведь всё это делается для укрепления позиций Черниговской области в нашем движении.
Через пару часов после окончании круглого стола к нам пожаловали гости - съемочная группа канала 1+1 , а также наши славутчане UY2RA и UY2RY и черниговчанин UT0RM.
Компания на острове собралась большая!
Телевизионщики - очаровательна Алла Скорик и Василий Кобец, после небольшой экскурсии по лагерю начали работать, были отсняты все рабочие места и вообще все, что напоминает о нашем пребывание на острове.
Потом был всеобщий затрак, на угощение был плов, специально приготовленный Виталием UT7RW и арбуз "специално выращенный"в Дмитровке Анетолием UX1RX.
После завтрака журналисты завершили работу с нами , провели ряд интервью и тепло попрощавшись были переправлены на "Большую Землю".
Далее пошла работа в более активном ключе, добавились цифровые виды связи.
Лагерь был расположен на отличном песчаном берегу Десны и свободные члены экспедиции занялись рыбалкой и не зря, через некоторое время Алексей UT5RB вытащил прелестного леща , где то на 1.2 кг из которого вечером была сварена не менее прелестная уха!
В итоге по общему мнению комнады это был лучший выезд в этом году.
Всё прошло чётко по плану, вся техника отработала штатно, очень хорошо отдохнули.
Итоги работы не столь блистательны - проведено 1179 QSO , 56 стран в том числе Пуэрто-Рико, Аргентина, Бразилия, много США и Япония.
Подходили , подплывали люди, интересовались, но и дробью в ночи были не раз накрыты - открытие охоты.
EN5R, до встречи!

Thursday, July 30, 2009

НКРЗ схвалила результати діяльності УДЦР за І півріччя 2009 року

Сьогодні, 30 липня на черговому засіданні НКРЗ схвалила Звіт про підсумки роботи Українського державного центру радіочастот (УДЦР) за перше півріччя 2009 року.
Начальник УДЦР Павло Слободянюк зазначив, що план за півріччя в цілому виконано. Павло Слободянюк звернув увагу на головні чинники, які позитивно вплинули на результати діяльності УДЦР у ІІ кварталі 2009 року.
Перш за все, це модернізація радіомереж шляхом розширення смуги частот існуючої базової станції цифрового стільникового радіозв’язку стандартів GSM-900 та GSM-1800.
У цьому півріччі розпочалося впровадження єдиної бази даних кодів ІМЕІ, що, за оцінками фахівців УДЦР та аналітиків ринку, дало змогу законно ввести в країну майже в 10 разів більше мобільних телефонів, ніж у минулому році. Кількість оформлених дозволів на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП становить близько 880 тис., з них – біля 800 тис. мобільних телефонів. Також УДЦР виконував роботи по частотному присвоєнню та первинному технічному контролю РЕЗ.
Спеціалісти УДЦР разом з ДІЗ приймали участь у здійсненні державного нагляду – позапланових перевірках. Також УДЦР засобами технічного радіоконтролю, а саме завдяки радіочастотному моніторингу, виявили на всій території України за перше півріччя 2009 року 5426 незаконно діючих пристроїв.
Проведені роботи з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж загального користування, в тому числі маршрутизації міжнародного та міжміського трафіку. Виявлено біля 156 тис. випадків порушень порядку маршрутизації телефонного трафіку. Таким споживачам припинено надання послуг.
Відповідно до Перспективного плану НКРЗ на 2009 рік передбачено участь у заходах по переходу ТМЗК на перспективну систему нумерації. Фахівцями Укрчастотнагляду проаналізовано бази даних номерного ресурсу з метою визначення можливості переоформлення дозволів на використання 788 скорочених номерів.
У багатьох напрямках з надання послуг та виконання робіт відбулося нарощування фінансових показників. Сума сплачених поточних податків і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів виконано на 132%.

Tuesday, July 21, 2009

EN5R.Остров Телячий DE-002.

Ребята,в аппаратном журнале моего компа такая картина-634 QSO, 40m CW-31 страна, 20m CW-18 стран,40m SSB-45 стран,20m SSB-10 стран.
Теперь по впечатлениям от выезда:
Получил огромное удовольствие то общения с Вами.Очень "порадовала" погода, с одной стороны было немного жарковато и я частично обгорел и присмолился в некоторых местах, с другой - было довольно комфортно ночью (если не считать комаров). Прохождение тоже не подкачало-услышано и сработано много и интересно.
Должен отметить,что необходимо было бы поработать побольше с двух рабочих мест, был бы иной результат по кол-ву QSO и генератор проработал не в полную силу(хотя расходом я доволен). Порадуюсь за то,что окружающие нас (отдыхающие на берегу и на острове) с пониманием отнеслись к нашему хобби (какие то провода, шум генератора, постоянные крики в микрофон) даже в ночное время.Беспокоит остаток продуктов (я не про водку и пиво). Считаю,что выезд заслуживает 4+ по 5-и бальной шкале.
UW8RR

Да на счет жары в этом году "повезло"!
В прошлом году был дождь, холодно и сыыыро.
Организовались хорошо. Взяли с собой достаточно много.
Аппаратура выдержала. И бензогенератор, после "колдовства" Володи UW8RR работал Ок!
В этот раз нас было больше и проще было все размещать.
Многие брали семьи и друзей, что еще было более приятно. Ведь не всегда наши домашние видят, что мы делаем и для чего!
Каких то 5км от дома, но эфир на много чище. Было много межконтенинтальных связей и многие доставались не просто на 100Вт. КСВ антенн до 1,5.
Рабочих мест на КВ - два и не большое на УКВ. Ради интереса взял 2ку. И не плохо получилось.
Интересно было, как на четвертушку выглядит эфир. Многие отдыхающие интерисовались нашим мероприятием.
Тем более на GP развивался флаг Украины. Первые вопросы были "за какую партию"? Политическую подоплеку видят во всем, но далее вопросы отпадали.
Присаживались, слушали эфир, задавали многие вопросы и не могли "въехать", что за экстрим.
Я был рад общению и отдыху!
73! UX0RR.Подробнее на http://ukrislandteam.narod.ru/